Het doel van de stichting

Het doel van de stichting Noabers van ’n Oalen Griezen (NvOG) is het generen van financiële middelen waarmee het rijksmonument en toebehoren van de protestantse kerk van Hellendoorn in stand gehouden kan worden. In de volksmond wordt dit monument ’n Oalen Griezen genoemd.

 

Samenstelling van het bestuur

De samenstelling van het stichtingsbestuur is in 2021 ongewijzigd gebleven:

  • Voorzitter mevr. Tineke van Buren;
  • Penningmeester dhr. Jan Podt;
  • Secretaris dhr. Jeroen Piksen;
  • Lid dhr. Ernst Haitsma;
  • Lid dhr. Leo Hegeman;
  • Lid dhr. Jan Dirk Wassenaar.

Het bestuur volgt een rooster van aftreden. 

 

De activiteiten 

De coronacrisis heeft ook in 2021 veel invloed gehad op de activiteiten van de stichting. De belangrijkste activiteit was de bekostiging van de restauratie van de drie klokken en de klokkenstoel van ’n Oalen Griezen. Hiervoor werd met succes een beroep gedaan op de provinciale subsidieregeling ‘Het verhaal van Overijssel’ onder de noemer ‘Rondom ’n Oalen Griezen’. Deze regeling is er op gericht met elkaar samenhangende lokale cultuurhistorische thema’s te verbinden en toegankelijk te maken. 

Het aanvragen van de subsidie was een flinke opgave. De subsidiegever stelt hoge eisen aan subsidieverlening. De provincie heeft aan het project ‘Rondom ’n Oalen Griezen’ een subsidie toegekend van € 77.014,--. Daar is het bestuur heel blij mee. De totale projectkosten bedroegen € 131.943,68. De ontbrekende middelen zijn bijeengebracht middels bijdragen van sponsoren, de Protestantse Gemeente te Hellendoorn en het Prins Bernard Cultuurfonds. Van het project zijn conform de subsidie-eisen een volledig activiteiten- alsmede een financieel verslag gemaakt. Deze staan op de website van de stichting (https://www. oalengriezen.nl). 

De in het kader van de festiviteiten ’75 jaar vrijheid’ in 2020 uitgestelde activiteiten konden ook in 2021 helaas niet worden uitgevoerd. Het betrof:

  • De lezing ‘75 jaar vrijheid? De verhalen van Moshe en Jochem’ met als inleiders Ineke Kievit-Broeze en Jochen Walther;
  • De lezing ‘Het kerkelijk verzet in Hellendoorn en Nijverdal’ met als inleiders de Hellendoorners Jan Dirk Wassenaar en Jeroen Piksen;
  • De lezing ‘De kogel was er eerder dan de knal’ met als inleider de Hellendoorner Herman Kampman.

Het bestuur is blij met en dankbaar voor alle financiële donaties van de donateurs en andere gevers. Het negatieve financiële resultaat over 2021 is vastgesteld op € 5.658,77. Dit tekort wordt veroorzaakt door de grote financiële bijdrage aan het project ‘Het verhaal van Overijssel’. Aan de Protestantse Gemeente te Hellendoorn is ten behoeve van de restauratie van de klokken en de klokkenstoel € 16.000,-- geschonken.

Het financiële jaarverslag van de stichting is door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op de website van de stichting.